X

Zapisz się do naszego newslettera, a pierwszy skorzystasz z wyjątkowych ofert

[ -> Zapisz sie

Regulamin kart upominkowych

REGULAMIN KART UPOMINKOWYCH PARTNER AGD-RTV

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady nabycia, aktywacji i używania Karty Podarunkowej PARTNER AGDRTV.

2. Karty Podarunkowe można nabyd w wybranych punktach handlowych PARTNER AGD- RTV, których wykaz
zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Aktywacja Karty następuje poprzez jej doładowanie - jedynie w punktach handlowych wskazanych w ust. 2 -
środkami pieniężnymi w kwocie od 50 zł do 500 zł. Doładowanie może nastąpid wielokrotnie w okresie od
Aktywacji do upływu terminu ważności Karty, także przed wyczerpaniem środków pieniężnych zgromadzonych
na Karcie.

4. Karta Podarunkowa zachowuje ważnośd przez okres 12 miesięcy od daty Aktywacji. Okres ważności Karty nie
może byd przedłużony, w szczególności nie ulega przedłużeniu w przypadku dokonania doładowania Karty po
upływie jej ważności.

5. Karta Podarunkowa może być zrealizowana wyłącznie w punktach handlowych PARTNER AGD- RTV, o
których mowa w ust. 2., na terenie Polski. Z Karty nie można korzystad dokonując zakupów w sklepie
internetowym www.partneragdrtv.com.pl

6. Karta Podarunkowa upoważnia do zakupu dowolnego towaru będącego w ofercie sklepów Partner AGD RTV,
o których mowa w ust. 2.

7. Karta Podarunkowa PARTNER AGD- RTV jest kartą wielokrotnego użytku - co oznacza że nabywca może
wielokrotnie dokonywad zakupów, o ile pozwalają na to przypisane do Karty środki pieniężne.

8. W przypadku zakupu produktów Ilośd zgromadzonych środków na karcie zostaje pomniejszona o wartośd
zakupu.

9. Jeżeli wartośd wybranych produktów będzie wyższa od liczby środków pieniężnych przypisanych do Karty,
Użytkownik zobowiązany jest do dopłacenia różnicy, jeżeli zaś zostanie wybrany produkt o niższej wartości to
różnica nie podlega zwrotowi, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Karty.

10. Wymiana Karty Podarunkowej na gotówkę nie jest możliwa.

11. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi, także w sytuacji, gdy nie zostanie zrealizowana w okresie
ważności.

12. Użytkownik ma możliwośd sprawdzenia salda środków przypisanych do Karty w kasie każdego punktu
handlowego PARTNER AGD- RTV, określonego w ust. 2.

13. Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela, nie podlega zastrzeżeniu ani zablokowaniu.

14. Realizacja Karty będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w jej
posiadanie w sposób nieuprawniony. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej
Użytkownikowi nie przysługują wobec PARTNER AGD- RTV żadne roszczenia.

15. PARTNER AGD- RTV ma prawo odmówid realizacji Karty Podarunkowej w przypadku, gdy Karta jest
uszkodzona i uniemożliwia odczytanie zapisanych na niej informacji, upłynął okres jej ważności, brak jest
środków na Karcie lub brak jest wystarczającej ilości środków na Karcie, a Użytkownik odmawia zapłaty
brakującej części ceny w sposób określony w ust. 9, bądź nie ma możliwości uzyskania połączenia z systemem
informatycznym Wydawcy. Wówczas PARTNER AGD- RTV nie odpowiada za skutki niemożliwości realizacji
Karty.

16. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi PARTNER AGD- RTV mogą byd składane pisemnie w
punktach handlowych, o których mowa w ust. 2, w godzinach ich otwarcia, bądź na adres: TAJMAX Mieczyoski,
Gracz, Liszka Sp.j., ul. Kazimierza Wielkiego 43, Kraków 30-074 - z dopiskiem: „Reklamacja Karty
Podarunkowej”. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

17. Karta Podarunkowa PARTNER AGD- RTV nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą. Przedmiotowa Karta jest znakiem legitymacyjnym na okaziciela, do którego zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

18. Wydanie karty Podarunkowej PARTNER AGD- RTV nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu przepisów prawa. W momencie Aktywacji Karty Podarunkowej wydany zostanie dowód dokonania wpłaty środków pieniężnych w postaci wydruku z terminala, nie stanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

19. Treśd niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: www.partneragdrtv.com.pl oraz w punktach handlowych PARTNER AGD- RTV.

LISTA SKLEPÓW PARTNER AGD-RTV WŁĄCZONYCH DO PROGRAMU

Andrychów 34-120, ul. Włókniarzy 1a, tel.: 33 875-37-62
Augustów 16-300, ul. Wojska Polskiego 42C, tel.: 87 643 68 16
Bartoszyce 11-200, ul. Młynarska 11, tel.: 89 761 01 95
Bielsk Podlaski 17-100, ul. Mickiewicza 23, tel.: 85 730 83 56
Chełm 22-100, ul. Lwowska 85, tel.: 82 560-20-47
Gołdap 19-500, ul. Plac zwycięstwa 6, tel.: 87 615 48 83
Grajewo 19-200, ul. Ełcka 10 A, tel.: 86 261 10 90
Iława 14-200, ul. Ostródzka 54, tel.: 89 648 20 20
Jędrzejów 28-300, ul. Kielecka 4, tel.: 41 386-40-09
Kraków 30-074, ul. Kazimierza Wielkiego 43, tel.: 12 423-42-01
Kraków 31-860, ul. Bieoczycka 168, tel.: 12 680-01-02
Kraków 30-418, ul. Zakopiaoska 56a , tel.: 12 267-80-80
Kraków 30-011, ul. Łokietka 14, tel.: 12 633-33-00
Kraków 31-752, ul. Makuszyoskiego 18, tel.: 12 68-38-505
Kraków 31-574, ul. Ciepłownicza 23, tel.: 12 383-03-23
Kraków 31-807, os. Strusia 1, tel.: 12 26 480 688
Krosno 38-400, ul. Podkarpacka 29, tel.: 13 420-48-48
Krzeszowice 32-065, ul. Daszyoskiego 1, tel.: 12 282 19 50
Limanowa 34-600, ul. Zygmunta Augusta 6, tel.: 18 337-34-57
Łomża 18-400, Al. Legionów 60C, tel.: 86 214 19 38
Łosice 08-200, ul. Piłsudskiego 17A, tel.: 83 357 30 12
Łuków 21-400, ul. Międzyrzecka 72E, tel.: 25 798 61 65
Myślenice 32-400, ul. Słoneczna 17, tel.: 12 272-20-94
Nisko 37-400, ul. Wolności 6, tel.: 15 841-63-43
Nowy Sącz 33-300, ul. Magazynowa 1, tel.: 18 442-86-87
Ostrołęka 07-410, ul. Zawadzkiego 1A, tel.: 29 769 30 34
Ostrów Mazowiecka 07-300, ul. Lubiejewska 17A, tel.: 29 746 80 38
Ostrowiec Św. 27-400, ul. Mickiewicza 24, tel.: 41 266-45-55
Pisz 12-200, ul. Warszawska 50, tel.: 87 425 12 43
Przasnysz 06-300, ul. Piłsudskiego 2, tel.: 29 752-44-01
Sanok 38-500, ul. Jagiellooska 50, tel.: 13 463-43-03
Siedlce 08-110, ul. Brzeska 91, tel.: 25 644 00 33
Siemiatycze 17-300, ul. Górna 1, tel.: 85 655 29 50
Sokółka 16-100, Osiedle Centrum 21, tel.: 85 711 40 00
Stary Sącz 33-340, ul. Morawskiego 8, tel.: 18 446 01 81
Suwałki 16-400, ul. 1 Maja 2A, tel.: 87 566 41 22
Szaflary 34-424, ul. Zakopiaoska 18, tel.: 18 275-40-61
Tarnów 33-100, ul. Nowy Świat 55, tel.: 14 628-42-23
Trzebinia 32-540, ul. Długa 61, tel.: 32 611-04-22
Wadowice 34-100, ul. Mickiewicza 24a, tel.: 33 823-20-38
Wieliczka 32-020, ul. Powstania Warszawskiego 12, tel.: 12 288-20-88
Wysokie Mazowieckie 18-200, ul. Białostocka 4, tel.: 86 475 50 23
Wysokie Mazowieckie 18-200, Rynek Piłsudskiego 79, tel.: 86 275 31 84
Wyszków 07-200, ul. Sowioskiego 66, tel.: 29 742 86 05
Wadowice 34-100, ul. Mickiewicza 24a, tel.: 33 823-20-38
Zambrów 18-300, ul. Mazowiecka 2, tel.: 86 271 52 55
Zamośd 22-400, ul. Prosta 1, tel.: 84 6275685